Uitnodiging jaarvergadering 2023

Beste D.G.-leden,

Het bestuur van de Vereniging Driehuizer Gemeenschap nodigt u van harte uit tot het bijwonen van haar 61 ste   algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 6 maart 2023, in café de Vriendschap te Driehuizen. Aanvang 20.00 uur. We hebben de volgende agenda opgesteld:

1. Opening en mededelingen.

2. Notulen van de 60 ste jaarvergadering van  21 maart 2022. Klik hier om de notulen van de jaarvergadering in te zien op onze website of download de notulen via deze link.

3. Jaarverslag over 2022 van de secretaris.

4. Verslagen van de commissies over 2022:

  •  Technische Commissie
  •  Jeugdcommissie

5. Financieel jaarverslag over 2022 door de penningmeester. Zie hiervoor de download link in de uitnodiging die aan alle leden per e-mail is verstuurd

6. Verslag van de Kascommissie en benoemen van een nieuw lid voor de kascommissie

7. Decharge van het bestuur voor het in 2022 gevoerde beleid.

8. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Bart van den Berg is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Binnen het bestuur is besloten dat Haaije de komende tijd het penningmeesterschap
overneemt van Bart.

Het bestuur draagt 3 nieuwe bestuursleden voor:

  • Mak van Lit
  • Arjan van der Berg
  • Robert-Jan van Hoogstraten

9.            PAUZE

10. Plannen vanuit de commissies voor 2022

  •  Jeugdcommissie.
  •  Technische Commissie
  •  Bevindingen van de 3 J’s

11. Toelichting op en vaststellen van de begroting voor 2023.

12. Vaststelling contributie voor 2024.

13. Presentatie jaarprogramma 2023/2024.

14. Rondvraag.

15. Sluiting van de vergadering.

De heer John Hagens, wethouder van Gemeente Alkmaar, met portefeuille Kernenbeleid, wil graag kennismaken met Driehuizen. Waar kan je beter horen en beluisteren wat er speelt, dan op de jaarvergadering? Daarom heeft het bestuur de wethouder uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen en na afloop de gelegenheid te geven voor een korte introductie en het beantwoorden van vragen van onze leden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Driehuizer Gemeenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*