Notulen jaarvergadering #60

welke gehouden werd op maandag 21 maart 2022, in café de Vriendschap te Driehuizen. Aanvang 20.00 uur.
De nummering van deze notulen loopt synchroon met de agenda van de vergadering.

1. Opening en mededelingen.

Afzeggingen; Desire Schermerhorn, Jan Andries Teeuw, Kees en Yvonne Buijs
20:05 Opening door de voorzitster van het bestuur Marianne Barendregt.
Het voltallige bestuur was aanwezig. Bart van den Berg(penningmeester), Haaije van der Meulen (secretaris), Ineke Hoekstra en Sigrid Westerop.
Marianne houdt een toespraak over de wereld en het dorp.

Mededelingen;

Geen verkiezingsbord vanwege het grote afmetingen hiervan en er tijdens een vorige vergadering besloten was hiervan af te zien vanwege het beperkte nut voor het dorp.

Ingekomen stuk Wilko. Dit gaat later in de vergadering behandeld worden.

Welzijn en wonen organiseert koffieochtenden voor ouderen. Dit schijnt een groot succes te zijn.

Verkeer in Driehuizen.
Is een actie van een bewoners initiatief. De DG staat hierin neutraal maar is wel contact naar de gemeente.
Punten m.b.t. het verkeer zijn:
Pad naar de begraafplaats
Drempel; welke maten en plaats en hoogte
Meerdere plaatsen bestrating herstellen
Gemeente geeft aan 1 contact/aanspreekpunt te willen met de DG
20 april is er een vergadering met bewoners, gemeente en de DG
De tweede brug heeft prioriteit. Maar hoe waar en wanneer is nog onbekend.
Er zijn/komen diverse publicaties in de lokale krant m.b.t. het verkeer in Driehuizen.
Rommelmarkt is gepland op 7 mei.

Website loopt goed. Wordt gelezen en wordt op gereageerd.

2. Notulen van de 59ste jaarvergadering van 8 maart 2021.
Notulen worden blad voor blad doorgenomen met de vergadering en akkoord bevonden.

3. Jaarverslag over 2021 van de secretaris.
Haaije leest het jaarverslag voor. In het verlag is verzuimd het zeilkamp op te noemen. Het verslag is later na te lezen op de website driehuizen.info

4. Verslagen van de commissies over 2021:

  • Technische Commissie
    Bart somt een aantal onderhoudswerken op die de technische commissie uitgevoerd heeft. Speerpunten hierin zijn het zink en de goten van het bijgebouw van de kerk en de gerenoveerde/vernieuwde keuken.
  • Jeugdcommissie
    Geen mededelingen van de jeugdcommissie

5. Financieel jaarverslag over 2021 door de penningmeester.
Bart van den Berg geeft toelichting op het financieel jaarverslag.

6. Verslag van de Kascommissie en benoemen van een nieuw lid voor de kascommissie.
De Kascommissie leden zijn zelf niet aanwezig. Bart heeft toestemming gekregen deze waar te nemen. De kascommissie is akkoord met het financieel verslag. Wel hadden ze er nog een foutje uit gehaald. Er werd het jaartal 2021 genoemd. Dit moest zijn 2022. Dit is verbeterd. Bart leest het rapport van de kascommissie voor.
Er wordt decharge voor het gevoerde financiële beleid gegeven door aanwezige leden bij de vergadering.


7. Decharge van het bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid.
 wordt door de aanwezige leden bij de vergadering gegeven.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend: geen van onze bestuursleden is dit jaar aftredend. 

Het bestuur bestaat uit 5 leden.
Ineke houdt een vurig betoog; We willen heel graag versterking!
De vraag is hoe nieuwe mensen er bij te betrekken. Vooral jonge gezinnen.
De schoonmaak van de kerk is weer voldoende bemenst. Er zijn zelfs mannen die schoonmaken. Waar van akte.

9.            PAUZE

10. Plannen vanuit de commissies voor 2022

  • Jeugdcommissie. Er wordt een timmerdorp georganiseerd.

  • Technische Commissie

11. Toelichting op en vaststellen van de begroting voor 2022.
Wilko wordt het woord gegeven om zijn ingezonden stuk toe te lichten om de financiën van de DG te gebruiken om meer verbondenheid in het dorp te creëren.
Hij stelt voor niet meer budgetneutraal diverse activiteiten te organiseren maar hiervoor het gereserveerde geld van de begroting te gebruiken. Uit de commentaren van en onder de aanwezigen blijkt hiervoor draagvlak te zijn. Het bestuur zegt toe te onderzoeken of ze hierin mee kunnen gaan.
Sigrid stelt voor een proefperiode hiervoor in te stellen.

Bob heeft het volgende voorstel; het onderhoud van de kerk zou meer naar de gemeente moeten gaan en gedragen worden.
De 3 J’s Jan Hoekstra, Jan-Jaap en Bob Leek gaan contact opnemen met de gemeente om na te vragen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Geld uit het vermogen van de DG wordt “Verbindingsgeld”. Dit komt uit de Algemene Reserve € 7.527

Bart gaat een strategie opstellen.

Voorzien onderhoud van € 7.000 is akkoord voor de vergadering.

Vraag over verhogen van de huurprijs in verband met de gestegen gasprijs.

Coos vraagt wat hoeveel gas kost per uur om de kerk te verwarmen. Dit zou meer kunnen zijn dan de gevraagde huurprijs. Antwoord van Ineke is dat ze dat niet zo kan zeggen omdat dit afhankelijk is van de buiten temperatuur.
Wel is het mogelijk om de totale stookkosten te delen door het aantal verhuurde/ gebruikte uren. Daar komt dan in ieder geval een gemiddelde gas kostprijs uit.

De Begroting voor 2022/2023 wordt goedgekeurd.

12. Vaststelling contributie voor 2022.
Contributie gezin wordt € 15 en € 7.50 per persoon

13. Presentatie jaarprogramma 2022/2023.
Ineke presenteert het jaarprogramma.
Kees van der Meulen vraagt of er ook weer een kooi voor het kooivoetbal nodig is. Komen we op terug.
Cilia vraagt of de kerkzolder eventueel gebruikt kan worden voor vluchtelingen om ze een maaltijd aan te bieden tijdens een uitje o.i.d. Of ze opvangen in een eigen keuken stelt Marianne voor. Mocht dit nodig zijn gaan we kijken naar een oplossing.

Robert-Jan vraagt naar zonnepanelen project. Of er mogelijkheden zijn in de buurt.
Aangegeven wordt eventueel Ronald Bakker te benaderen en om dit verder uit te werken.

Rene vraagt hoe het zit met extra parkeerplaatsen.
Marianne antwoord dit €60.000 per parkeerplaats moet kosten en dat gemeente dit niet gaat doen.

Karen stelt voor om de laadpalen buiten het dorp te plaatsten zodat ze niet de toch al schaarse parkeerplekken voor de bewoners innemen. Dit gaat Marianne meenemen in het verkeer overleg.

Carl stelt voor zoveel mogelijk op eigen erf een parkeerplek te creëren.

14. Rondvraag.
Rene vraagt door wie en hoe het timmerdorp georganiseerd gaat worden. Marianne zegt dat er geflyerd is op de basisschool. We wachten de respons daarop af.

Sjaak vraagt om de kastanjebomen te kandelaberen om schade te voorkomen. Marianne neemt dit op met de gebiedsconsulent.

Jaap-Jan. Er lag koek in de tuin na het koekgooien. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Marianne: Nee zeker niet. Er was genoeg koek voor het koek gooien ingekocht maar dat is niet goed gegaan. Daarom is er nu ook geen koek bij de koffie.

Toby; Het asfalt bij glascontainer naast de brug is verzakt en gescheurd. Marianne neemt dit op met de gebiedsconsulent.

15. Sluiting.

Marianne sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en vooral dat het zo een gezellige vergadering geweest was.

Met vriendelijke groet,

Haaije (notulist)

Over Webredactie

Redacteur website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*