Notulen ALV 2023

CONCEPT!
Notulen van haar 61 ste algemene ledenvergadering,
op maandag 6 maart 2023, in café de Vriendschap te Driehuizen. Aanvang 20.00 uur.

 1. Opening en mededelingen.
  Om 20:10 opent voorzitter Marianne Barendregt de vergadering.
  Er zijn 38 aanwezigen het bestuur meegerekend.
  Ook wethouder John Hagens is aanwezig. De heer John Hagens, wethouder van Gemeente
  Alkmaar, met portefeuille Kernenbeleid, wil graag kennismaken met Driehuizen. Waar kan je
  beter horen en beluisteren wat er speelt, dan op de jaarvergadering? Daarom heeft het
  bestuur de wethouder uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen en na afloop de
  gelegenheid te geven voor een korte introductie en het beantwoorden van vragen van onze
  leden.
  De volgende afmeldingen zijn binnengekomen;
  Sjaak en Tini Koning
  Nelleke Ootes en Otto de Wild
  Dirk Schram
  Ria Nicolai
  Rein en Desiree Schermerhorn
  Jaap Jan en Aagje
  Tanja en Ada
  Mededelingen
  Marianne deelt mede dat er een stroomkast in het plantsoen bij Vrouwe Salto geplaatst is.
  Dit is voor de lantaarnpaal verlichting en krijgt een contactdoos voor de kerstboom.
  De Oranje vereniging van Zuiderwoude wil graag gebruik maken van ons klavertjesveld voor
  een picknick tijdens koningsdag.
  Parkeren van de auto’s gebeurt bij Ronald Bakker aan de Visweg met zijn instemming. Ineke
  had in eerste instantie gevraagd langs de dijken te parkeren omdat zij bang is voor mogelijke
  overlast. De Oranje vereniging heeft voor het parkeren zelf Ronald Bakker benaderd.
 2. Notulen van de 60 ste jaarvergadering van 21 maart 2022.
  Pagina 1 geen opmerkingen
  Pagina 2 Wilko merkt op dat niet in de notulen staat dat er een positief besluit is genomen
  over zijn voorstel meer geld uit te geven aan leuke dingen. Marianne antwoord dat het
  correct in de notulen staat maar dat het bestuur na de algemene leden vergadering er een
  positief besluit over genomen heeft.
  Pagina 3 geen opmerkingen.
  Pagina 4 Koos Ootes vraagt naar het gasverbruik van de kerk. Marianne zegt dat geprobeerd
  is dit te meten na een yoga les maar het schermpje van de gasmeter donker bleef.
 3. Jaarverslag over 2022 van de secretaris.
  Het jaarverslag over 2022 wordt voorgelezen door de secretaris en schrijver van dit stuk. Joke
  van Hecke merkt op dat ze het een mooi verslag vindt.
  Van tevoren is het stuk mbt het overlijden van Jo Moerbeek voorgelegd aan de
  nabestaanden ter goedkeur. Waar van akte.
 4. Verslagen van de commissies over 2022:
  – Technische Commissie
  Tijdens het schilderen is er houtrot geconstateerd. Dit wordt later in de vergadering
  besproken.
  -Jeugdcommissie
  Er is door de jeugdcommissie een mail met geplande evenementen voor de jeugd gestuurd.
  De jeugdcommissie is zelf niet aanwezig. De mail wordt voorgelezen door Ineke.
  Karen vraagt hoe het met de inzichtelijkheid van financiën van de jeugdcommissie zit.
  Marianne deelt mee dat dit een zorgpunt is. Per saldo kost het niets en levert het niets op
  dus dat is positief. Wel willen we meer grip hierop krijgen in de toekomst.
  Dat betekent bijvoorbeeld: het aantal deelnemers en de gemaakte kosten in beeld hebben.
 5. Financieel jaarverslag over 2022 door de penningmeester.
  Opmerking van Rene Stekelbos dat het oud papier behoorlijk opgeleverd heeft. De opbrengst
  van 2 jaar oud papier is gelijk aan een rommelmarkt ongeveer met weinig inspanning. Carl
  legt uit dat dit ook door het schema komt. Er zijn veel vrijwilligers die oud papier lopen
  achter de wagen en met weinig maanden komt dit neer op 1 keer per jaar. Dit geeft weinig
  druk op de groep.
  Anneke plaatst wel de opmerking dat de inkomsten voor dit jaar minder zullen zijn. Dit komt
  door de dalende papierprijzen aldus Bart van den Berg.
  Penningmeester Bart licht verder de balans toe. Na de uitleg zijn er verder geen vragen meer.
 6. Verslag van de Kascommissie en benoemen van een nieuw lid voor de kascommissie.
  Egbert Krop en Rob Oudman zijn de leden van de kascommissie maar zijn niet aanwezig. De
  Kascommissie heeft akkoord gegeven bij monde van de penningmeester.
  Egbert Krop is aftredend en niet herkiesbaar
  Of er al een nieuw kascommissie lid benoemd is vraagt Bob Leek en draagt meteen zichzelf
  voor. Hij wordt met algemene stemmen benoemd.
 7. Decharge van het bestuur voor het in 2022 gevoerde beleid.
  Marianne vraagt de vergadering decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering geeft deze
  unaniem.
  Anneke Ootes wordt met een bloemetje bedankt voor het vele werk wat zij al jaren verricht
  voor de financiële administratie.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Bart van den Berg is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
  Binnen het bestuur is besloten dat Haaije de komende tijd het penningmeesterschap
  overneemt van Bart.
  Het bestuur heeft goed nieuws. De wervingscampagne heeft vruchten afgeworpen.
  Het bestuur draagt 3 nieuwe bestuursleden voor:

Mak van Lit
Arjan van den Berge
Robert-Jan van Hoogstraten

Mak van Lit heeft zich kandidaat gesteld en stelt zich voor aan de vergadering. Hij heeft een
financieel administratie kantoor en denkt voldoende gekwalificeerd te zijn om de financiële
administratie op zich te nemen.

Ook Arjan (Arie) van den Berge heeft zich kandidaat gesteld. Hij is management adviseur voor
instellingen en heeft hiermee de bestuurlijke bagage om toe te treden tot het bestuur. Ook hij
wordt unaniem met applaus verwelkomt.

Robert-Jan van Hoogstraten neemt nu al de zorg voor de website en de leden administratie op
zich. Hem is gevraagd of hij hier ook bestuurlijke verantwoording voor wil dragen. Hij heeft
hierin toegestemd en hiermee wordt een derde nieuw lid toegevoegd aan het bestuur.
Wij verwelkomen de nieuwe bestuursleden van harte en denken een solide basis van
continuïteit in het bestuur gelegd te hebben voor nu en in de toekomst.

Bart werd hartelijk bedankt voor zijn inspanningen als penningmeester en werd
beloond met een feestelijk ingepakte fles whisky. De fles was verpakt in een drukproef
van onze DG vlag. Als de fles leeg is heeft Bart altijd nog de vlag als collectors-item om
hem aan zijn tijd als penningmeester te herinneren.

9.            PAUZE

 1. Plannen vanuit de commissies voor 2022
  – Jeugdcommissie.
  De jeugdcommissie is zelf niet vertegenwoordigd tijdens de vergadering maar heeft een lijst
  met activiteiten per mail aan het bestuur gestuurd. De lijst wordt voorgelezen en enthousiast
  ontvangen.
  – Technische Commissie
  Bart: Plannen van de TC. De keuken afmaken en de perikelen rond de toren.
  – Bevindingen van de 3 J’s met betrekking tot het kerk onderhoud.
  Bob begint met de retorische vraag hoe lang houden we het vol met vrijwilligers om de kerk
  te onderhouden.
  Volgende week is er overleg met de gemeente over subsidies.
  John Hagens (Wethouder Alkmaar) mengt zich in het gesprek en vraagt wie er eigenaar van
  de toren is. Veel kerktorens zijn al eigendom van de gemeente vanwege het beeld bepalende
  karakter van de kerktorens in de dorpen. De penningmeester zegt dat het uurwerk en
  ophanging al door de gemeente onderhouden worden. De kerktoren is dat niet.
  Carl Vlooswijk vat de discussie samen door te zeggen neem een eventuele overdacht aan de
  gemeente mee naar de aanstaande vergadering van de 3 J’s met de gemeente.
  Bij overdacht van alleen de toren zou het onderhoud ook bij de gemeente neergelegd
  worden.
  Het kerkschip blijft bij de vereniging en blijft benut worden als sociaal verenigingsgebouw en
  gymzaal voor de school.
  De voorzitter voegt hieraan toe dat dit ook zo in de statuten van de vereniging staat en dat
  deze leidend zijn en blijven.

Wilco vraagt zich af of we wel het onderhoud van de kerk moeten willen betalen uit de
fondsen van de DG en of we hiermee door willen gaan.
Robert-Jan vraagt of de gemeente alleen de toren wil overnemen.
Ook Joke van Hecke wil wel de toren naar de gemeente en niet het kerkschip.
De 3 J’s nemen dit mee naar het overleg en gaan de bevindingen terug melden aan het
bestuur.
Marianne deelt mee dat zij namens de DG een beroep heeft gedaan op het Coöperatief
Dividend van de Rabobank. Ze heeft 2400 euro gevraagd voor het vervangen van het
zinkwerk.

 1. Toelichting op en vaststellen van de begroting voor 2023.
  De penningmeester licht de begroting Kerk en speelweide toe. Duidelijk is te zien dat het
  geplande onderhoud een behoorlijk bedrag kost maar dat dit uit de hiervoor gereserveerde
  tegoeden betaald kan worden.
  Overweging is om dit zelf te doen en volledig zeggenschap over het gehele gebouw te
  houden of de kerktoren naar de gemeente over te doen en alleen het onderhoud van het
  kerkschip zelf te doen. Er zit ook nog herstel metselwerk aan te komen.
  Het bestuur legt deze vragen neer bij de werkgroep.
  De toren verkopen aan de gemeente en hiermee van het onderhoud verlost te zijn of zelf
  onderhouden met eventueel subsidies waar echter ook restricties aan kunnen zitten.
  De kerk zou dan een gemeentelijk monument kunnen worden.
  Marianne vraagt aan de 3J’s commissie of deze zomer er een antwoord zou kunnen zijn.
  Bob antwoord dat hij in dit proces zorgvuldigheid voorop staat en hij geen tijdsdruk hierop
  wil.
  Temeer ook omdat Jan Hoekstra zich terug heeft moeten trekken omdat hij les is gaan geven
  aan Oekraïense kinderen. Wat met een applaus voor Jan gewaardeerd wordt.
  Marianne geeft aan dat zij meer bij de commissie betrokken wil worden ter ondersteuning en
  sturing. De voorzitter (Marianne sluit zich aan bij de 3J’s werkgroep).
  Het tijdspad zal vertraging oplopen en deze zomer zal er nog geen reparatie aan de kerktoren
  plaats vinden. De TC zegt dat dit technisch gezien geen bezwaar is en dat er nog wel een
  jaartje gewacht kan worden met onderhoud.
  Marianne vraagt de vergadering goedkeuring voor de begroting met dien verstande dat er
  geen grote beslissingen genomen zullen worden met betrekking tot het onderhoud of
  verkoop zonder de leden van de vereniging te raadplegen.
  Hierop geven de aanwezigen goedkeuring aan de begroting.
 2. Vaststelling contributie voor 2024.
  Het bestuur deelt mede dat wordt de contributie dit komende jaar niet verhoogd wordt.
 3. Presentatie jaarprogramma 2023/2024.
  Ineke somt de geplande evenementen op. Deze zullen ook op de website vermeld worden.
  Mededeling van Ineke. De kermis wordt een week later vanwege Alkmaars ontzet 450 jaar
  geleden. Wat tot ontzetting bij de aanwezigen leidde. Hier is vast het laatste woord nog niet
  over gezegd.
 4. Rondvraag.
  Geen punten voor de rondvraag welke al niet eerder in dit verslag zijn besproken.
 5. Sluiting van de vergadering
  Om 22:15 wordt de vergadering gesloten door de voorzitter wat toch wel een wonder mag
  heten met zulke onderwerpen. Met dank voor de betrokken inbreng en met dank aan
  wethouder Hagens, die de hele vergadering heeft bijgewoond en waar nodig zaken heeft
  toegelicht. Een goede kennismaking met Driehuizen.

Met vriendelijke groet,
Haaije van der Meulen
Secretaris (Notulist)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*